pic.jpg
pic2.jpg
pic3.jpg

צוואות ירושות והסכמי ממון

מטרת הצוואה הינה להסדיר את רצונו של אדם, ככל שהדבר נוגע לרכושו, משמורת על ילדיו, , תרומות וכו'

במידה והאדם השאיר אחריו צוואה, על מנת לקיימה יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושה ובהגשת בקשה זו 

יתחיל התהליך של הפעלת הצוואה והעברת נכסיו של המנוח ליורשיו עפ"י צוואה.

כאשר האדם אינו הותיר אחריו צוואה, או שהצוואה אינה תקפה מכל סיבה שהיא, מתחלקת ירושתו של המנוח עפ"י הקבוע 

בחוק הירושה.  במידה והיורש מעוניין להעביר לידיו את הירושה, יש להגיש בקשת צו ירושה לרשם הירושה.

הסכמי ממון יש לערוך בכתב ולאשרם בבתי המשפט לענייני משפחה האו בבתי הדין הרבניים. אך יחד עם זאת הסכמים 

אשר נערכו לפני הנישואין ניתן לאשר גם אצל נוטריון אשא וידא כי בני הזוג חתמו עליו מתוך רצון חופשי.

משרדנו יסייע לכם בכל ההליכים הנוגעים לאמור, החל מעריכת הסכמי ממון , צוואות ועד ייצוג בהליכים השונים והגשת 

הבקשות לגרמים הרלוונטים.

תמ"א 38
צוואות ירושות והסכמי ממון
דיני חברות ומשפט מסחרי
תכנון ובניה